TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE 

Kau­neus­hoi­to­la KD


Tie­to­suo­ja­se­los­te
Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10 §:n mu­kai­nen re­kis­te­ri­se­los­te. 


Re­kis­te­rin­pi­tä­jä
Kau­neus­hoi­to­la KD (2869911-6)
osoi­te: Vuo­rek­sen puis­to­ka­tu 98
ko­ti­paik­ka: 33870 Tam­pe­re 
pu­he­lin: 044 9802228
säh­kö­pos­ti: disa@hoi­to­lakd.fi


Re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va yh­teys­hen­ki­lö 
osoi­te: Vuo­rek­sen puis­to­ka­tu 98
ko­ti­paik­ka: 33870 Tam­pe­re
pu­he­lin: 044 9802228
säh­kö­pos­ti: disa@hoi­to­lakd.fi


Hen­ki­lö­re­kis­te­rin nimi 
Kau­neus­hoi­to­la KD:n asia­kas­re­kis­te­ri.


Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus 
Asia­kas­re­kis­te­riin ke­rä­tään Kau­neus­hoi­to­la KD:n asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja, jot­ta pal­ve­lut voi­tai­siin tar­jo­ta asian­mu­kai­ses­ti ja lain­mu­kai­ses­ti. Asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään eten­kin asiak­kuu­den hoi­toon, yh­tey­den­pi­toon ja mark­ki­noin­tiin.

Kau­neus­hoi­to­la KD käyt­tää MailC­himp säh­kö­pos­tioh­jel­maa.


Re­kis­te­röi­tä­vät tie­dot 
Hen­ki­lö­re­kis­te­riin mer­ki­tään/ tal­len­ne­taan seu­raa­vat tie­dot: 
• hen­ki­lön nimi
• pu­he­lin­nu­me­ro
• säh­kö­pos­tio­soi­te
• ti­lat­tu pal­ve­lu
• las­ku­tus­tie­dot


Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet 
Hen­ki­lö­re­kis­te­riin mer­kit­tä­viä tie­to­ja han­ki­taan sään­nön­mu­kai­ses­ti seu­raa­vin ta­voin esim.: 
- Asiak­kaal­ta it­sel­tään pal­ve­lun va­raa­mi­sen yh­tey­des­sä net­tia­jan­va­rauk­sel­la, kas­vo­tus­ten, säh­kö­pos­tit­se tai pu­he­li­mit­se va­ra­tes­sa.

Edel­lä mai­ni­tun li­säk­si asiak­kaas­ta voi­daan tal­let­taa pal­ve­lun tar­joa­mi­sen yh­tey­des­sä li­sä­tie­to­ja, joil­la py­ri­tään var­mis­ta­maan laa­du­kas pal­ve­lu myös jat­kos­sa. Täl­lai­sia li­sä­tie­to­ja voi­vat olla asiak­kaal­le so­vel­tu­vat pal­ve­lut ja tuot­teet sekä muut asia­kas­suh­teen kan­nal­ta olen­nai­set tie­dot.


Hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen 
Kau­neus­hoi­to­la KD pyr­kii kä­sit­te­le­mään hen­ki­lö­tie­to­ja EU:n/ETA:n si­säl­lä ja te­ke­mään yh­teis­työ­tä sel­lais­ten kump­pa­nien ja toi­mit­ta­jien kans­sa, jot­ka kä­sit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja EU:n/ETA:n si­säl­lä.

Li­säk­si hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa la­kien mu­kai­ses­ti vi­ran­omai­sil­le niin pyy­det­täes­sä. Re­kis­te­ri on tal­len­net­tu ja suo­jat­tu si­ten, et­tei asi­aan­kuu­lu­mat­to­mil­la ta­hoil­la ole pää­syä re­kis­te­ri­tie­toi­hin.


Re­kis­te­rin suo­jaus 
A) Fyy­si­ses­sä muo­dos­sa ole­va ai­neis­to 
Fyy­si­ses­sä muo­dos­sa ole­va ai­neis­to säi­ly­te­tään Kau­neus­hoi­to­la KD:n toi­mi­ti­lois­sa lu­ki­tus­sa ti­las­sa.

B) Säh­köi­ses­ti tal­len­ne­tut tie­dot 
Säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ole­vat tie­dot säi­ly­te­tään Kau­neus­hoi­to­la KD:n tie­to­jär­jes­tel­mis­sä, jois­sa käy­te­tään sekä tek­ni­siä että oh­jel­mal­li­sia kei­no­ja tie­to­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Täl­lai­sia kei­no­ja ovat mm. 
asia­kas­tie­to­ja si­säl­tä­vän jär­jes­tel­män suo­jaa­mi­nen käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la, sa­la­sa­nal­la ja pa­lo­muu­ril­la. Tie­to­kan­nat si­jait­se­vat lu­ki­tuis­sa ti­lois­sa ja tie­toi­hin pää­see kä­sik­si vain re­kis­te­rin pi­tä­jä (yh­teys­hen­ki­lö).


Tie­to­jen tar­kas­tusoi­keus ja kor­jaa­mi­nen 
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­re­kis­te­riin on tal­len­net­tu. Tar­kas­tus­pyyn­nön to­teut­ta­mi­sek­si re­kis­te­röi­dyn tu­lee olla yh­tey­des­sä yh­teys­hen­ki­löön kir­jal­li­ses­ti. Yh­teys­tie­dot nä­ky­vät yllä. 
Re­kis­te­röi­dyl­lä on li­säk­si oi­keus vaa­tia re­kis­te­ris­sä ole­van vir­heel­li­sen tie­don kor­jaa­mis­ta. Tie­to­jen kor­jaus­pyyn­nös­sä on yk­si­löi­tä­vä kor­jat­ta­va vir­he ja il­moi­tet­ta­va kor­ja­tut tie­dot. Kor­jaus­pyyn­nön to­teut­ta­mi­sek­si re­kis­te­röi­dyn tu­lee olla yh­tey­des­sä yh­teys­hen­ki­löön kir­jal­li­ses­ti.


Muut re­kis­te­röi­dyn oi­keu­det 
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus kiel­tää it­se­ään kos­ke­vien tie­to­jen käyt­tö lais­sa mää­ri­tel­tyi­hin tar­koi­tuk­siin. Täl­lai­nen kiel­to voi­daan an­taa mil­loin ta­han­sa yllä mai­ni­tul­le yh­teys­hen­ki­löl­le. 
Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus pyy­tää hän­tä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mis­ta re­kis­te­ris­tä. Pyyn­nöt tu­lee lä­het­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le kir­jal­li­ses­ti.

Vuo­rek­sen puis­to­ka­tu 98, 33870 Tam­pe­re

0449802228  

disa@hoi­to­lakd.fi

Tie­to­suo­ja- ja re­kis­te­ri­se­los­te  

©  2017-19. Kau­neus­hoi­to­la KD. All Rights Re­ser­ved.